OM SMERTE OG DER ER JO MANGE.
OM SMERTE.

. Alt er lidelse (Dukkha).

2. Lidelsen skyldes livsbegær (Tanha). Begrebet »begær« spænder over alt fra ukontrolleret lyst til tragten efter at hjælpe menneskeheden. Livet er ét, så individuelt begær, der øger adskillel­sen, begærsubjektets seperathed, fører til lidelse, da det virker imod Loven. Selvet er imper­manent, så begær efter det fører til skuffelse, desillu­sion og andre former for lidelse. Humphreys siger, at det ikke er begæret i sig selv, men det seperative begær, begæret mod selvet, der fører til lidelse. Her mener jeg, der igen er tale om en simplificering. Jeg tror, der menes, at enhver form for begær også begær efter oplys­ning fører til lidelse. Fordringsløs, harmo­nisk væren er idealet - kun derved kan man undgå at videreføre lidelse til kom­mende generationer - genfødsel. Begærets udslukken ledsages af medfølelse for alt leven­de.

3. Lidelsen ophører, når livsbegæret ophører.

4. Vejen til livsbegærets ophør, som er den Ædle Ottefol­dige Vej:

1. Ret anskuelse (Samma Ditthi): Man skal forstå Dhamma; Tilværelsens Tre Tegn; de Fire Ophøjede Sandhe­der; selvets natur; læren om Karma.

2. Ret sindstilstand (Samma Sankappa): Man bør tænke og handle med medfølelse og altruisme.

3. Ret tale (Samma Vacha): Man skal tale sandt, høfligt osv.

4. Ret hand­lemå­de (Samma Kammanta): Buddhismen angiver både hvad man bør (den Ædle Ottefoldige Vej), og hvad man ikke må. Iflg. de Fem Forskrifter (Pan­cha Sila, forkortet til Pan­sil) må man ikke: Slå ihjel, stjæle, lyve, have sexuelt samkvem (et sted siges blot "bedrive hor"), indtage rusmid­ler. Alt dette gælder ikke blot i handling men også i tanke. Det er altså ikke nok at undertryk­ke sexualdriften - den skal kontrolleres, sub­limeres.

5. Ret levevis (Samma Ajiva): Man bør finde et erhverv/en beskæftigelse, der er foreneligt med disse le­veregler.

6. Ret stræben (Samma Vayama): Frelse kræver individuel stræben, ikke blot tro. Ophør med at gøre ondt (Sila); lær at gøre godt (Dana); rens dit eget hjer­te (Bhavana) (nu­tid, fremtid, fortid). Man bør disciplinere og rense sit eget sind (Bhava­na). Man skal eliminere ethvert kompleks og en­hver mental hæmning, der virker begrænsende, fx vha. moderne psykologi.

7. Ret efter­tanke (Samma Sati): Når man har opnået kon­trol med moral og krop, fortsættes med at kon­trollere og ud­vikle sindet.

8. Ret selv­for­dybel­se (Samma Samadhi): Opnåelse af sinds­tilstanden Buddhi (visdom), på tærsklen til men endnu ikke i Nirvana.